ANALIZY GIS

DLA KOGO?

Adresatami tej usługi są podmioty gospodarcze – inwestorzy, realizujący nowe przedsięwzięcia, bądź dokonujący rozbudowy istniejących instalacji, jednostki samorządu terytorialnego, ale także grupy nieformalne.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

Oferujemy wykonanie szerokiego spektrum analiz GIS. W zakres naszych usług wchodzą np.:

 • typolo­gia, region­al­iza­cja i klasy­fikacja jed­nos­tek przestrzennych,
 • wyz­naczanie granic jed­nos­tek przestrzennych,
 • iden­ty­fikacja obszarów o dużym nasyce­niu wybranego zjawiska,
 • anal­iza użytkowa­nia terenu i zmian w użytkowaniu,
 • analiza rozwoju przestrzennego,
 • analiza dostępności przestrzennej,
 • analiza warunków życia,
 • wyznaczanie terenów zabudowy, rozwoju zabudowy i niewskazanych do zabudowy,
 • wyznaczanie optymalnych lokalizacji przedsięwzięć,
 • wyznaczenie zasięgu oddziaływania przedsięwzięć, np. w zakresie oddziaływania zapachowego,
 • analiza wskaźników zagospodarowania terenu takich jak wskaźnik intensywności zabudowy, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, itp.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • kładziemy nacisk na rzetelne przygotowanie danych wejściowych, od których zależy wiarygodność analiz,
 • oferujemy możliwość przedstawienia wyników analiz na zebraniach, szkoleniach, itp.,
 • udzielamy zniżek na inne usługi.

OFERTA