DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

DLA KOGO?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest opracowaniem, do złożenia którego zobligowani są wnioskodawcy w toku procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 do 107 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
 • polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – przepis dotyczy planowanych przedsięwzięć polegających na ingerencji (przebudowie/rozbudowie) w realizowane lub zrealizowane przedsięwzięcie ujęte w § 2 ust. 1, jednak, aby taka ingerencja mogła zostać uznana tylko za mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie może ona spełnić kryteriów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1, czyli w efekcie nie może osiągać progów określonych w punktach § 2 ust. 1.; dotyczy to zmiany (rozbudowy / przebudowy / montażu) obiektów lub procesów wymienionych w § 2 ust. 1 nie określonych za pomocą progów, a także zmian obiektów / procesów wymienionych w § 2 ust. 1 określonych za pomocą progów pod warunkiem, że zmiana ta nie osiąga progów ujętych w § 2 ust. 1 (jak wskazano to w przepisie § 2 ust. 2 pkt 1),
 • polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 (przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone – przepis dotyczy przedsięwzięć polegających na ingerencji w obiekty/procesy wymienione w § 3 ust. 1, aby taka zmiana mogła zostać uznana za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko winna spełniać dwa kolejne warunki: nie może ona powodować osiągnięcia progów określonych w § 2 ust. 1 (w związku z brzmieniem § 2 ust. 2 pkt 1) oraz musi osiągać progi określone w § 3 ust. 1 (przedsięwzięcia nie osiągające takich progów zostały wykluczone tym przepisem z grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko); dodatkowego wyjaśnienia wymaga wprowadzone wyłączenie, które dotyczy tylko obiektów / procesów określonych za pomocą progów i obejmuje dwa rodzaje przebudów / rozbudów: pierwszy z nich to ingerencje „pomniejszające” – zmiana prowadzi do realizacji przedsięwzięcia nie wymienionego w rozporządzeniu, drugi dotyczy mierzalnych zmian, w przypadku kiedy nie obejmują one całego obiektu wymienionego w § 3 ust. 1,
 • nieosiągające progów określonych w ust. 1 (przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy – w uzasadnionych przypadkach do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należą również tzw. „przedsięwzięcia podprogowe”, aby przedsięwzięcie takie zostało objęte obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach winno: mieć parametry, czyli być określane za pomocą progów (np. zdolność produkcyjna, wysokość, długość), być przewidziane do realizacji na terenie zakładu lub obiektu, w którym jest planowane inne lub istnieje już „przedsięwzięcie podprogowe” tego samego rodzaju oraz osiągnąć progi określone w § 3 ust. 1, po zsumowaniu jego parametru z parametrem przedsięwzięcia planowanego, realizowanego lub już zrealizowanego (na terenie jednego zakładu lub obiektu),
 • do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia – o ile zmiany zrealizowanych przedsięwzięć objęte regulacjami § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia dotyczą modyfikacji związanej z pracami budowlanymi (rozbudową, przebudową) lub montażem, to § 3 ust. 3 obejmuje wszelkie pozostałe rodzaje zmian spełniające pewne kryteria, zatem zmiana zrealizowanego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy wiąże się z potrzebą zmiany uwarunkowań określonych w decyzji dotyczącej tego zrealizowanego przedsięwzięcia.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

Zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane o:

 • rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 • przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

– z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące kryteria:

 • rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie; powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem; różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi; emisji i występowania innych uciążliwości; ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie; zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
 • usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek; obszary wybrzeży i środowisko morskie; obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody; obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; gęstość zaludnienia; obszary przylegające do jezior; uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
 • rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z: zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać; transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania; prawdopodobieństwa oddziaływania; czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania; powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem; możliwości ograniczenia oddziaływania.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • zakres treści opracowanej przez nas karty informacyjnej przedsięwzięcia odpowiada zakresowi treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (obejmuje m.in. wyniki modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu),
 • działamy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, minimalizując obowiązki wnioskodawcy w procedurze administracyjnej (np. w zakresie pozyskiwania danych, kontaktu z urzędami, itd.),
 • pilotujemy sprawę na każdym etapie postępowania administracyjnego, aż do uzyskania decyzji (nasze działania nie ograniczają się tylko do opracowania karty, ale obejmują także późniejszy kontakt z organami ochrony środowiska),
 • przed przystąpieniem do opracowania karty, a po zapoznaniu się ze specyfiką przedsięwzięcia, konsultujemy z wnioskodawcą ewentualne warianty inwestycji w odniesieniu do uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i prawnych,
 • przedstawiamy wnioskodawcy informację o obowiązkach z zakresu ochrony środowiska, powstających w związku z realizacją przedsięwzięcia (np. konieczność uzyskania bądź zmiany pozwoleń emisyjnych, prowadzenia sprawozdawczości, wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenia nadzoru archeologicznego, itd.)

OFERTA