DORADZTWO INWESTYCYJNE

DLA KOGO?

Usługa doradztwa inwestycyjnego dedykowana jest dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów prywatnych, realizujących nowe przedsięwzięcia, bądź dokonujących rozbudowy istniejących instalacji.

CO OBEJMUJE USŁUGA?

Doradztwo inwestycyjne obejmuje kompleksową ocenę potencjalnych lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem prawno-środowiskowym:

 • weryfikacja obowiązujących dla terenu inwestycji decyzji i pozwoleń,
 • ocena zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i analiza zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena dostępności do mediów (sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa),
 • ocena warunków ukształtowania terenu (m.in. pod kątem warunków posadowienia budynków, kierunków spływu wód, itd.),
 • ocena warunków geologicznych,
 • wstępna ocena warunków geologiczno – inżynierskich podłoża budowlanego,
 • ocena warunków hydrogeologicznych (m.in. charakterystyka pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych, narażenia na antropopresję, głębokości zalegania wód gruntowych, występowania ujęć wód i innych obiektów hydrogeologicznych, występowania stref ochrony ujęć wód i GZWP, weryfikacja stanu JCWPd),
 • ocena warunków glebowych,
 • charakterystyka sieci melioracyjnej,
 • ocena warunków hydrograficznych (położenie w zlewni elementarnej, najbliższe cieki i zbiorniki wodne, charakterystyka jakości wód powierzchniowych, charakterystyka stanu JCWP),
 • ocena zagrożenia i ryzyka powodziowego,
 • ocena położenia obszarów wodno – błotnych,
 • ocena położenia złóż kopalin oraz terenów i obszarów górniczych,
 • ocena położenia względem form ochrony przyrody z analizą stosownych aktów prawnych, powołujących te formy ochrony,
 • ocena położenia względem obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 • ocena położenia względem terenów, podlegających ochronie akustycznej,
 • ocena fauny i flory miejsca lokalizacji przedsięwzięcia,
 • opis istniejących w sąsiedztwie zabytków chronionych (zabytki nieruchome, ruchome, stanowiska archeologiczne, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej – weryfikacja gminnej ewidencji zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i rejestru zabytków województwa),
 • ocena infrastruktury turystycznej,
 • analiza historycznego zagospodarowania terenu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • opracowanie porównawcze zawiera część tekstową i część graficzna, które mogą być wykorzystywane w późniejszych postępowaniach administracyjnych,
 • oferujemy analizę porównawczą do pięciu potencjalnych lokalizacji realizacji przedsięwzięcia,
 • dokonujemy podsumowania atrakcyjności potencjalnych lokalizacji pod kątem profilu planowanej inwestycji,
 • dla najkorzystniejszej lokalizacji możliwe jest przeprowadzenie prekonsultacji społecznych,
 • udzielamy zniżek na dalsze usługi (np. opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)

OFERTA