KONSULTACJE SPOŁECZNE

DLA KOGO?

Usługa konsultacji społecznych dedykowana jest głównie dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów prywatnych, realizujących nowe przedsięwzięcia, bądź dokonujących rozbudowy istniejących instalacji. Odbiorcą usługi może być również społeczność lokalna, wnosząca zastrzeżenia do oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko i zamierzająca zweryfikować rzeczywisty i potencjalny charakter i zasięg tego oddziaływania.

CO OBEJMUJE USŁUGA?

W ramach konsultacji społecznych oferujemy pośrednictwo w rozmowach pomiędzy inwestorem (bądź prowadzącym instalację) i społecznością lokalną, obejmujące reprezentowanie interesów jednej ze stron. W zakres konsultacji wchodzi ocena i przedstawienie rzeczywistego i potencjalnego charakteru i zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym m.in.:

 • weryfikacja obowiązujących dla terenu inwestycji decyzji i pozwoleń,
 • ocena zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i analiza zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena wpływu na warunki hydrogeologiczne (m.in. charakterystyka pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych, narażenia na antropopresję, głębokości zalegania wód gruntowych, występowania ujęć wód i innych obiektów hydrogeologicznych, występowania stref ochrony ujęć wód i GZWP, weryfikacja stanu JCWPd),
 • ocena wpływu na warunki hydrograficzne (najbliższe cieki i zbiorniki wodne, charakterystyka jakości wód powierzchniowych, charakterystyka stanu JCWP),
 • ocena wpływu na obszary wodno – błotne,
 • ocena położenia względem form ochrony przyrody z analizą stosownych aktów prawnych, powołujących te formy ochrony,
 • ocena położenia względem obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 • ocena położenia względem terenów, podlegających ochronie akustycznej i ocena oddziaływania akustycznego na te tereny,
 • ocena oddziaływania na powietrze wraz z oceną oddziaływania odorowego,
 • ocena wpływu na faunę i florę miejsca lokalizacji przedsięwzięcia,
 • opis istniejących w sąsiedztwie zabytków chronionych (zabytki nieruchome, ruchome, stanowiska archeologiczne, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej – weryfikacja gminnej ewidencji zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i rejestru zabytków województwa), wraz z oceną oddziaływania na te zabytki,
 • ocena wpływu na krajobraz,
 • ocena oddziaływana skumulowanego,
 • ocena infrastruktury turystycznej, wraz z oceną wpływu na rozwój turystyki
 • analiza historycznego zagospodarowania terenu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • pilotujemy sprawę na dalszym etapie postępowania administracyjnego (nasze działania nie ograniczają się tylko do kontaktu ze zleceniodawcą i pośredniczenia w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, ale obejmują także późniejszy kontakt z organami ochrony środowiska),
 • oferujemy możliwość przedstawienia opracowania na zebraniach, konsultacjach, itp.,
 • udzielamy zniżek na inne usługi

OFERTA