POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD – OPERAT WODNOPRAWNY

DLA KOGO?

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469, ze zm.), szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
 • korzystanie z wód do celów energetycznych;
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469, ze zm.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469, ze zm.), do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się:

 • operat wodnoprawny, zwany dalej „operatem”;
 • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132.

Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469, ze zm.), operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. Część opisowa operatu zawiera:

 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 • wyszczególnienie: celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód; rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych; stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli; obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;
 • opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania;
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 • charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
 • ustalenia wynikające z: planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; warunków korzystania z wód regionu wodnego; planu zarządzania ryzykiem powodziowym; planu przeciwdziałania skutkom suszy; krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
 • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
 • planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;
 • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu zawiera:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu;
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych, o których mowa powyżej, zawiera:

 • określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody;
 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;
 • określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o których mowa powyżej, zawiera:

 • schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;
 • określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;
 • wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;
 • opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków;
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
 • opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;
 • opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;
 • informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • działamy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, minimalizując obowiązki wnioskodawcy w procedurze administracyjnej (np. w zakresie pozyskiwania danych, kontaktu z urzędami, itd.),
 • pilotujemy sprawę na każdym etapie postępowania administracyjnego, aż do uzyskania decyzji (nasze działania nie ograniczają się tylko do opracowania wniosku, ale obejmują także późniejszy kontakt z organami ochrony środowiska),
 • uczestniczymy w oględzinach na terenie instalacji przeprowadzanych przez organy wydające pozwolenia,
 • oferujemy możliwość reprezentowania interesów naszych klientów podczas działań kontrolnych organów Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • oferujemy możliwość nadzorowania wykonania obowiązków określonych w pozwoleniu, dotyczących działań z zakresu monitoringu środowiska

OFERTA