POZWOLENIE ZINTEGROWANE

DLA KOGO?

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169), są to:

 • Instalacje do wytwarzania energii i paliw: do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW; do rafinacji ropy naftowej lub gazu; do produkcji koksu; do zgazowania lub upłynniania: węgla, innych paliw, o całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW.
 • Instalacje do produkcji i obróbki metali: do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej; do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony na godzinę; do obróbki stali lub stopów żelaza (przez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę, kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW, do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę); do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę; do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych; do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali; do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3.
 • Instalacje w przemyśle mineralnym: do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę, wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę, tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę; do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest; do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę; do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę; do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę.
 • Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych (węglowodorów, pochodnych węglowodorów, zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, sole kwasów karboksylowych, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe, pochodnych węglowodorów, zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki, pochodnych węglowodorów, zawierających fosfor, pochodnych węglowodorów, zawierających siarkę, pochodnych węglowodorów, zawierających fluorowce, związków metaloorganicznych, tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, kauczuków syntetycznych, barwników i pigmentów, środków powierzchniowo czynnych lub innych niż wymienione powyżej) oraz nieorganicznych substancji chemicznych (gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu, kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe, zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra, niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia, węglika krzemu lub innych niż wymienione powyżej); nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu; środków ochrony roślin lub produktów biobójczych; produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych; materiałów wybuchowych.
 • Instalacje w gospodarce odpadami: do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem działań obróbki biologicznej, obróbki fizyczno-chemicznej, sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d–k i pkt 2, przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a–c oraz e–k i pkt 2, regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników, recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali, regeneracji kwasów lub zasad, odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń, odzyskiwania składników z katalizatorów, powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju, retencji powierzchniowej; do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę lub niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę; dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych – do unieszkodliwiania (o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem działań obróbki biologicznej, obróbki fizyczno-chemicznej, obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, obróbki żużlu i popiołów, obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części), do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania (o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem działań obróbki biologicznej, obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, obróbki żużlu i popiołów, obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części), do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej (o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę); do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia; do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.
 • Instalacje w innych rodzajach działalności: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, płyt drewnopochodnych (płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę); do obróbki wstępnej lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę; do garbowania skór o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton produktu końcowego na dobę; do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę; do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku, surowców  pochodzenia  zwierzęcego  i  roślinnego  o  dobowej  zdolności  produkcyjnej wyrobów  gotowych ponad 75 ton, jeżeli A wynosi nie mniej niż 10 lub [300 − (22,5 × A)], jeżeli A jest mniejsze niż 10, gdzie „A” oznacza zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego, w procentach wagowych, w wyrobie gotowym; do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę; do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę; do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, 750 stanowisk dla macior; do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie; do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację; do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla; do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny; do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

Zgodnie z  art. 184 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • oznaczenie  głównego  prowadzącego  instalację  lub  określenie  zakresu  odpowiedzialności  poszczególnych  prowadzących  oznaczone  części  instalacji  za  eksploatację  instalacji  zgodnie  z przepisami  ochrony  środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informacje  o rodzaju  instalacji,  stosowanych  urządzeniach  i technologiach  oraz  charakterystykę  techniczną  źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • ocenę stanu technicznego instalacji;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 • blokowy (ogólny)  schemat technologiczny  wraz z bilansem  masowym i rodzajami  wykorzystywanych  materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • warunki  lub  parametry  charakteryzujące  pracę  instalacji,  określające  moment  zakończenia  rozruchu  i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji; proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Zgodnie z  art. 184 ust. 2b ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), wniosek zawiera dodatkowo:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów  lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • opis  dalszego  sposobu  gospodarowania  odpadami,  z uwzględnieniem  zbierania,  transportu,  odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Zgodnie z  art. 184 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143, który stanowi, iż technologia  stosowana  w nowo  uruchamianych  lub  zmienianych  w sposób  istotny  instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
 • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 • postęp naukowo-techniczny.

Zgodnie z  art. 184 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Zgodnie z  art. 208 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), wniosek  o wydanie  pozwolenia  zintegrowanego  spełnia  wymagania  określone  dla  wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji – wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Zgodnie z  art. 208 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także:

 • informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o: oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość; istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko; prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach  sąsiednich  oraz  o akustycznym  oddziaływaniu  na  rodzaje  terenów,  o których  mowa  w art. 113  ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami; prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi; prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6; proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1; spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;
 • uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
 • w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu: raport  początkowy  o stanie  zanieczyszczenia  gleby,  ziemi  i wód  gruntowych  tymi  substancjami,  zwany  dalej „raportem początkowym”; opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych; propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych  substancjami  powodującymi  ryzyko,  które  mogą  znajdować  się  na  terenie  zakładu,  w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Zgodnie z  art. 208 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), raport początkowy zawiera:

 • informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;
 • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
 • nazwy  substancji  powodujących  ryzyko,  wykorzystywanych,  produkowanych  lub  uwalnianych  przez  wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
 • informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów  zawartości  tych  substancji  w wodach  gruntowych,  w tym  pobierania  próbek,  wykonanych  przez  laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.

Zgodnie z  art. 221 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), wniosek  o wydanie  pozwolenia  powinien także zawierać:

 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 • opis  terenu  w zasięgu  pięćdziesięciokrotnej  wysokości  najwyższego  miejsca  wprowadzania  gazów  lub  pyłów  do powietrza,  z uwzględnieniem  obszarów  poddanych  ochronie  na  podstawie  przepisów  ustawy  o ochronie  przyrody oraz  ustawy  z dnia  17 czerwca  1966 r.  o uzdrowiskach  i lecznictwie  uzdrowiskowym  (Dz. U.  poz. 150,  z późn. zm.) ;
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 • aktualny stan jakości powietrza;
 • określenie warunków meteorologicznych;
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • działamy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, minimalizując obowiązki wnioskodawcy w procedurze administracyjnej (np. w zakresie pozyskiwania danych, kontaktu z urzędami, itd.),
 • pilotujemy sprawę na każdym etapie postępowania administracyjnego, aż do uzyskania decyzji (nasze działania nie ograniczają się tylko do opracowania wniosku, ale obejmują także późniejszy kontakt z organami ochrony środowiska),
 • uczestniczymy w oględzinach na terenie instalacji przeprowadzanych przez organy wydające pozwolenia,
 • oferujemy możliwość reprezentowania interesów naszych klientów podczas działań kontrolnych organów Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • oferujemy możliwość nadzorowania wykonania obowiązków określonych w pozwoleniu, dotyczących działań z zakresu monitoringu środowiska

OFERTA