PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DLA KOGO?

Zgodnie z  art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z  art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

 • koncepcji  przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
 • polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych  lub  przyjmowanych  przez  organy  administracji,  wyznaczających  ramy  dla  późniejszej  realizacji  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Zgodnie z  art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów  dokumentów,  innych  niż  wymienione  w art. 46,  jeżeli  w uzgodnieniu  z właściwym  organem,  o którym  mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Zgodnie z  art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

Zgodnie z  art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), prognoza oddziaływania na środowisko

zawiera:

 • informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
 • informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
 • propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji  postanowień  projektowanego  dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
 • informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy;

określa, analizuje i ocenia:

 • istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
 • stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
 • istniejące  problemy  ochrony  środowiska  istotne  z punktu  widzenia  realizacji  projektowanego  dokumentu, w szczególności  dotyczące  obszarów  podlegających  ochronie  na  podstawie  ustawy  z dnia  16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody,
 • cele  ochrony  środowiska  ustanowione  na  szczeblu  międzynarodowym,  wspólnotowym  i krajowym,  istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
 • przewidywane znaczące oddziaływania,  w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,  średnioterminowe  i długoterminowe,  stałe  i chwilowe  oraz  pozytywne  i negatywne,  na  cele i przedmiot  ochrony  obszaru  Natura  2000  oraz  integralność  tego  obszaru,  a także  na  środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

przedstawia:

 • rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań  na środowisko,  mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,  w szczególności  na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
 • biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność  tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych  w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie  braku  rozwiązań  alternatywnych,  w tym  wskazania  napotkanych  trudności  wynikających  z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem.

W prognozie  oddziaływania  na  środowisko,  uwzględnia  się  informacje  zawarte w prognozach  oddziaływania  na  środowisko  sporządzonych  dla  innych,  przyjętych  już,  dokumentów  powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • nie wykonujemy opracowań wg szablonu, kładziemy nacisk na badania terenowe i kameralne, pozwalające zgromadzić komplet danych źródłowych, niezbędnych do rzetelnego wykonania opracowania,
 • oferujemy możliwość przedstawienia opracowania na zebraniach, konsultacjach, itp.,
 • udzielamy zniżek na inne usługi

OFERTA