ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

DLA KOGO?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, ze zm.), prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, ze zm.), zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 • informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
 • informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • działamy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, minimalizując obowiązki wnioskodawcy w procedurze administracyjnej (np. w zakresie pozyskiwania danych, kontaktu z urzędami, itd.),
 • pilotujemy sprawę na każdym etapie postępowania administracyjnego, aż do uzyskania decyzji (nasze działania nie ograniczają się tylko do opracowania wniosku, ale obejmują także późniejszy kontakt z organami ochrony środowiska),
 • uczestniczymy w oględzinach na terenie instalacji przeprowadzanych przez organy wydające zezwolenia,
 • oferujemy możliwość reprezentowania interesów naszych klientów podczas działań kontrolnych organów Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • oferujemy możliwość nadzorowania wykonania obowiązków określonych w zezwoleniu, dotyczących działań z zakresu monitoringu środowiska

OFERTA