OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DLA KOGO?

Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672), ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: z kotłowni, z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp., ze spalania paliw w silnikach spalinowych, z przeładunku benzyn silnikowych, z chowu lub hodowli drobiu,
 • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.: ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych i innych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, wód chłodniczych, wód pochodzących z chowu i hodowli ryb, wód zasolonych,
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych,
 • składowanie odpadów.

Do ponoszenia ww. opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

 • przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
 • jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
 • osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

CO OBEJMUJE USŁUGA?

Oferujemy obliczenie wysokości opłat za korzystanie za środowiska wraz z identyfikacją czynników, od których wysokość ta jest zależna (w związku z profilem działalności przedsiębiorcy) oraz stworzeniem arkusza kalkulacyjnego opłat.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • współpracę rozpoczynamy od kompleksowej weryfikacji dotychczas naliczanych opłat,
 • na tej podstawie budujemy spójną bazę danych, w oparciu o którą prowadzone są dalsze działania,
 • udzielamy zniżek na inne usługi (np. opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia)

OFERTA