PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

DLA KOGO?

Bezpośrednim  powodem tworzenia  planu  odnowy  miejscowości  jest  chęć  efektywnego  pozyskiwania  funduszy strukturalnych na rzecz wsi (w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),  niemniej  mieszkańcy  wsi  oraz  władze  lokalne  już  od  dawna dostrzegają potrzebę perspektywicznego wyznaczenia kluczowych kierunków rozwoju miejscowości. Opracowanie dokumentu planistycznego, jakim jest plan odnowy miejscowości to pierwszy etap starań mieszkańców o ukierunkowanie rozwoju wsi. Plan odnowy miejscowości jest jednym z elementów wpływających na rozwój, odnowę wsi oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

Plan odnowy miejscowości powinien zawierać w szczególności:

 • charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja,
 • inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości,
 • ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja,
 • opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji;
 • opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających  nawiązywaniu  kontaktów  społecznych,  ze  względu  na  ich  położenie  oraz  cechy  funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

Instrukcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do planu odnowy miejscowości, obejmuje niżej wymienione pozycje.

Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja.

 • położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności,
 • historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego,
 • określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie: dominanty przestrzennej (np. kościół usytuowany na wzgórzu, ruiny zamku); otwartych przestrzeni wspólnych (np. rynek, centralny deptak, plac targowy); elementów charakterystycznych dla danej miejscowości (np. typ zabudowy, detale architektoniczne, układ zagrodowy).

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości – należy wymienić i opisać aktualną kondycję zasobów, które mogą być wykorzystane na rzecz rozwoju miejscowości takich jak:

 • zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, parki narodowe obszary chronionego krajobrazu),
 • dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy sentymentalnych),
 • obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki),
 • infrastruktura społeczna (np. domy kultury, biblioteki, muzea, izby pamięci),
 • infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniające dostęp do podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, itp.),
 • gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze),
 • kapitał społeczny i ludzki (organizacje działające na terenie miejscowości).

Celem jest ustalenie zasobów wyróżniających daną miejscowość i rozpoznanie potencjału jakim dysponuje.

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja – rozdział powinien zawierać zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości (np. cechy wyróżniające miejscowość, potencjał gospodarczy, bariery). W podsumowaniu zestawienia powinno znaleźć się określenie szans rozwoju miejscowości oraz zagrożenia.

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. Opis każdej inwestycji bądź przedsięwzięcia aktywizującego społeczność lokalną powinien zawierać:

 • nazwę,
 • cel,
 • przeznaczenie,
 • harmonogram realizacji,
 • kwotę końcową i wskazanie źródła jej pozyskania.

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • nie wykonujemy opracowań wg szablonu, kładziemy nacisk na badania terenowe i kameralne, pozwalające zgromadzić komplet danych źródłowych, niezbędnych do rzetelnego wykonania opracowania,
 • oferujemy możliwość przedstawienia opracowania na zebraniach, konsultacjach, itp.,
 • udzielamy zniżek na inne usługi

OFERTA