PROGRAM REWITALIZACJI

DLA KOGO?

Zgodnie z  art. 2 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), rewitalizacja  stanowi  proces  wyprowadzania  ze  stanu  kryzysowego  obszarów  zdegradowanych,  prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Zgodnie z  art. 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), Gminny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, rada gminy.  Gminny  program  rewitalizacji  jest  sporządzany  dla  obszaru  rewitalizacji  wyznaczonego  w drodze  uchwały, o której mowa w art. 8.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

Zgodnie z  art. 5 ust 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na:

 • poznaniu  potrzeb  i oczekiwań  interesariuszy  oraz  dążeniu  do  spójności  planowanych  działań  z tymi  potrzebami i oczekiwaniami;
 • prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;
 • inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
 • zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji;
 • wspieraniu  inicjatyw  zmierzających  do  zwiększania  udziału  interesariuszy  w przygotowaniu  i realizacji  gminnego programu rewitalizacji;
 • zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy.

Zgodnie z  art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności:

 • szczegółową  diagnozę  obszaru  rewitalizacji,  o której  mowa  w art. 4  ust. 1  pkt 2,  obejmującą  analizę  negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
 • opis  powiązań  gminnego  programu  rewitalizacji  z dokumentami  strategicznymi  gminy,  w tym  strategią  rozwoju gminy,  studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  oraz  strategią  rozwiązywania problemów społecznych;
 • opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
 • cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1;
 • opis  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  w szczególności  o charakterze  społecznym  oraz  gospodarczym,  środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym: listę  planowanych  podstawowych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  wraz  z ich  opisami  zawierającymi w odniesieniu  do  każdego  przedsięwzięcia:  nazwę  i wskazanie  podmiotów  je  realizujących,  zakres  realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, o ile dane te są możliwe do wskazania; charakterystykę  pozostałych  dopuszczalnych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  realizujących  kierunki  działań, o których mowa w punkcie powyżej;
 • mechanizmy integrowania działań, o których mowa w pkt 4, oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;
 • opis  struktury  zarządzania  realizacją  gminnego  programu  rewitalizacji,  wskazanie  kosztów  tego  zarządzania  wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;
 • system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;
 • określenie  niezbędnych  zmian  w uchwałach,  o których  mowa  w art. 21  ust. 1 ustawy  z dnia  21 czerwca  2001 r. o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i o zmianie  Kodeksu  cywilnego  (Dz. U.  z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322);
 • określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3;
 • wskazanie,  czy  na  obszarze  rewitalizacji  ma  zostać  ustanowiona  Specjalna  Strefa  Rewitalizacji,  o której  mowa w art. 25, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania;
 • wskazanie  sposobu  realizacji  gminnego  programu  rewitalizacji  w zakresie  planowania  i zagospodarowania  przestrzennego, w tym: wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany; w  przypadku  wskazania  konieczności  uchwalenia  miejscowego  planu  rewitalizacji,  o którym  mowa  w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wskazanie granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu;
 • załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony  na  mapie  w skali  co  najmniej  1:5000 opracowanej  z wykorzystaniem  treści  mapy  zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • nie wykonujemy opracowań wg szablonu, kładziemy nacisk na badania terenowe i kameralne, pozwalające zgromadzić komplet danych źródłowych, niezbędnych do rzetelnego wykonania opracowania,
 • oferujemy możliwość przedstawienia opracowania na zebraniach, konsultacjach, itp.,
 • udzielamy zniżek na inne usługi

OFERTA