PROGRAM ROZWOJU

DLA KOGO?

Zgodnie z  art. 15 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016 poz. 383), programy  są  dokumentami  o charakterze  operacyjno-wdrożeniowym  ustanawianymi  w celu  realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii rozwoju, o których mowa  w art. 9 pkt 3, określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element programu. Programy przyjmuje się w drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu.

Zgodnie z  art. 15 ust. 4 pkt 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016 poz. 383), programami  są  programy rozwoju – dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, oraz programy wieloletnie, o których mowa w przepisach o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, program rozwoju stanowi dokument wykonawczy w stosunku do strategii. O ile zatem strategia określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów (w przypadku strategii, o którym mowa w art. 9 pkt 3 ustawy), to programy rozwoju – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy – są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu realizacji strategii, określającymi działania przewidziane do realizacji. Zasadą jest zatem to, że program wykonawczy ma zawsze charakter wtórny w stosunku do strategii. Wyłom względem powyższej zasady wprowadziła nowelizacja ustawy o zasadach polityki rozwoju z 24 stycznia 2014 r., która nałożyła na powiaty i gminy obowiązek przyjęcia programu rozwoju, ale bez przyznania im kompetencji (zobowiązania) do uchwalenia strategii.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

Zgodnie z  art. 17 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016 poz. 383), program określa w szczególności:

  • diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej  w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 6;
  • cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju kraju, narodowej strategii spójności lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, wraz z określonymi wskaźnikami;
  • priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym w ujęciu wojewódzkim;
  • sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych;
  • plan finansowy, w tym: źródła finansowania realizacji programu; kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety; Informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów;
  • podstawowe założenia systemu realizacji który, zawiera warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące  w realizacji  programu,  obejmujące  zarządzanie,  monitoring,  ewaluację,  kontrolę  i sprawozdawczość  oraz  sposób koordynacji działań tych instytucji.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • nie wykonujemy opracowań wg szablonu, kładziemy nacisk na badania terenowe i kameralne, pozwalające zgromadzić komplet danych źródłowych, niezbędnych do rzetelnego wykonania opracowania,
  • oferujemy możliwość przedstawienia opracowania na zebraniach, konsultacjach, itp.,
  • udzielamy zniżek na inne usługi

OFERTA